هوش ایران hooshiran

شرکت هوش ایران

شرکت هوش ایران از سال 1388 جهت فعالیت در زمینه سیستم های هوشمند توسط گروهی از کارشناسان جوان دانشگاهی تاسیس گردید. اعضای این شرکت تاکنون در پروژه های گوناگونی به صورت مشاور و مجری حضور داشته و دانش فنی بالایی را کسب کرده اند که از جمله می توان به همکاری با شرکت احصا در طراحی پروژه پرداخت عوارض الکترونیکی کشور، چندین پروژه مدیریت پارگینگ و ردیابی خودرو و بسیاری دیگر از پروژه ها و همکاری با وزارتخانه ها اشاره کرد. زمینه فعالیت این گروه به اختصار شامل موارد زیر می باشد: