تحلیل هفتگی بازار فارکس

در این بخش به صورت هفتگی به تحلیل و بررسی بازار فارکس و شناسایی روندها به همرا نقاط ورود احتمالی در هفته آینده پرداخته می شود

تحلیل فارکس بازار نیویورک 20-04-2023

تحلیل فارکس: هر روزه شروع بازار لندن و نیویورک، بررسی نقاط ورود مناسب برای معامله شکست برای دیدن روش معامله میتوانید به لایوهای آموزشی مراجعه کنید برای دیدن سایر تحلیلها…

تحلیل فارکس بازار نیویورک 19-04-2023

تحلیل فارکس: هر روزه شروع بازار لندن و نیویورک، بررسی نقاط ورود مناسب برای معامله شکست برای دیدن روش معامله میتوانید به لایوهای آموزشی مراجعه کنید برای دیدن سایر تحلیلها…

تحلیل فارکس بازار نیویورک 18-04-2023

تحلیل فارکس: هر روزه شروع بازار لندن و نیویورک، بررسی نقاط ورود مناسب برای معامله شکست برای دیدن روش معامله میتوانید به لایوهای آموزشی مراجعه کنید برای دیدن سایر تحلیلها…

1 2 5