تحلیل هفتگی بازار فارکس

در این بخش به صورت هفتگی به تحلیل و بررسی بازار فارکس و شناسایی روندها به همرا نقاط ورود احتمالی در هفته آینده پرداخته می شود