نمونه معاملات

در این بخش نمونه از معاملات خودم را برای آموزش و بیان نکات کلیدی در هر معامله قرار دادم. 

لایو معاملاتی فارکس 06-02-2023

لایو های بررسی بازار فارکس دوشنبه و چهارشبنه هر هفته ساعت 15 برگزار می گردد. در این جلسات به بررسی بازار و نقاط معاملاتی و همچنین پرسش و پاسخ پرداخته…

لایو معاملاتی فارکس 1-2-2023

لایو های بررسی بازار فارکس دوشنبه و چهارشبنه هر هفته ساعت 15 برگزار می گردد. در این جلسات به بررسی بازار و نقاط معاملاتی و همچنین پرسش و پاسخ پرداخته…

لایو معاملاتی فارکس 25-1-2023

لایو های بررسی بازار فارکس دوشنبه و چهارشبنه هر هفته ساعت 15 برگزار می گردد. در این جلسات به بررسی بازار و نقاط معاملاتی و همچنین پرسش و پاسخ پرداخته…

لایو معاملاتی فارکس 23-1-2023

لایو های بررسی بازار فارکس دوشنبه و چهارشبنه هر هفته ساعت 15 برگزار می گردد. در این جلسات به بررسی بازار و نقاط معاملاتی و همچنین پرسش و پاسخ پرداخته…

لایو معاملاتی فارکس 18-1-2023

لایو های بررسی بازار فارکس دوشنبه و چهارشبنه هر هفته ساعت 15 برگزار می گردد. در این جلسات به بررسی بازار و نقاط معاملاتی و همچنین پرسش و پاسخ پرداخته…

1 2 7