نمونه معاملات

در این بخش نمونه از معاملات خودم را برای آموزش و بیان نکات کلیدی در هر معامله قرار دادم. 

تحلیل فارکس بازار نیویورک 20-04-2023

تحلیل فارکس: هر روزه شروع بازار لندن و نیویورک، بررسی نقاط ورود مناسب برای معامله شکست برای دیدن روش معامله میتوانید به لایوهای آموزشی مراجعه کنید برای دیدن سایر تحلیلها…

تحلیل فارکس بازار نیویورک 19-04-2023

تحلیل فارکس: هر روزه شروع بازار لندن و نیویورک، بررسی نقاط ورود مناسب برای معامله شکست برای دیدن روش معامله میتوانید به لایوهای آموزشی مراجعه کنید برای دیدن سایر تحلیلها…

تحلیل فارکس بازار نیویورک 18-04-2023

تحلیل فارکس: هر روزه شروع بازار لندن و نیویورک، بررسی نقاط ورود مناسب برای معامله شکست برای دیدن روش معامله میتوانید به لایوهای آموزشی مراجعه کنید برای دیدن سایر تحلیلها…

1 2 11