نمونه معاملات

در این بخش نمونه از معاملات خودم را برای آموزش و بیان نکات کلیدی در هر معامله قرار دادم. 

معامله لایو شاخص داو 2022/04/05

هدف من از قرار دادن این معامله نترسیدن از ضرر و استاپ خوردن در معامله همچنین دوباره ورود کردن در صورت برقراری ستاپ معاملاتی و استراتژی می باشد. ضرر برای…