نمونه معاملات

در این بخش نمونه از معاملات خودم را برای آموزش و بیان نکات کلیدی در هر معامله قرار دادم. 

لایو ترید پرایس اکشن-USDJPY

هدف من از قرار دادن این معامله نشان دادن اهمیت ورود مناسب و مدیریت معامله همچنین نترسیدن از ضرر و استاپ خوردن در معامله همچنین دوباره ورود کردن در صورت…

1 2 4